องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]96
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]78
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]74
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]74
125 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]105
126 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 17 ธ.ค. 2560 ]92
127 ประกาศให้เจ้าของที่ดินแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 1 ธ.ค. 2560 ]81
128 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 29 ก.ย. 2560 ]73
129 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2560 ]72
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 2 ส.ค. 2560 ]103
131 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจัดโครงการอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหินลาด ตำบลชีบน [ 23 มิ.ย. 2560 ]107
132 ภูมิปัญญาท้องถิ่น "เสื่อกก" [ 8 ก.พ. 2560 ]75
133 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ "ป่าชุมชนเขาสามพันตา" [ 2 ก.พ. 2560 ]69
134 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ม.ค. 2560 ]79
135 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 8 ธ.ค. 2559 ]92
136 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ย. 2559 ]82
137 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 15 มี.ค. 2559 ]121
138 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 ม.ค. 2559 ]75
139 กำหนดแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]77
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ธ.ค. 2558 ]104
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8