องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ-สกุล+
นายเมธา  คุ้มหมู่
  ตำแหน่ง+ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
  เบอร์ติดต่อ+  0981043722
  E-mail+ admin@cheebon.go.th

 
  ชื่อ-สกุล+ จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม

ตำแหน่ง+ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ+  099-6290104
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
   
  ชื่อ-สกุล+ นางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน
  ตำแหน่ง+ องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
  เบอร์ติดต่อ+  080-1526869
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ

  ตำแหน่ง+  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์ติดต่อ+ 098-0971499
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

-ว่าง-

  ตำแหน่ง+  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ+
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

 นายขันติ เตมินทร์

  ตำแหน่ง+
ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ+  096-8273201
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

นางวิไลลักษณ์ จิตอ่อง

  ตำแหน่ง+
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ+  082-5936261
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

นางสาวนัฏฐาพร จานแสน

  ตำแหน่ง+
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  เบอร์ติดต่อ+  064-5898286
  E-mail+ admin@cheebon.go.th