องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 3 พ.ค. 2564 ]134
22 นานาสาระกับภัยธรรมชาติและการเลี่ยงภัย [ 8 ก.ค. 2563 ]200
23 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2563 ]140
24 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2563 ]212
25 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 15 มิ.ย. 2563 ]200
26 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ธ.ค. 2561 ]158
27 การแจ้งขุดดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]153
28 การแจ้งการถมดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]127
29 การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2561 ]131
30 การรับนักเรียนเข้ารระดับก่อนประถม [ 1 ม.ค. 2561 ]185
31 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ม.ค. 2561 ]132
32 การชำระภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2561 ]127
33 การขอต่ออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ม.ค. 2561 ]131
34 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]131
35 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ม.ค. 2561 ]129
36 การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2561 ]130
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ม.ค. 2561 ]189
38 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ม.ค. 2561 ]187
39 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ม.ค. 2561 ]126
40 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2561 ]128
 
|1หน้า 2|3