องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19)
       องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ออกพ่นสารเคมี รอบบริเวณโรงเรียนในสังกัด สพฐ., วัด,สำนักสงฆ์, ศพด.ในเขตตำบลชีบน และเมรุวัดโคกสว่างบ้านยางนาดี นำโดยนางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช...
 
  การออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดขอ...
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมเก็บกำจ...
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "รวมใจไทยปลูกต้...
  ตู้ปันสุข
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...
  โครงการปลูกไผ่ล้านต้น หน้าฝนปีนี้ ประจำปีงบประมา...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไ...
  ประมวลภาพถ่ายการมอบภาพพระราชทาน ฯ ในพื้นที่ตำบลชีบ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)