วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามเซปักตะกร้อ และสนามวอลเล่ย์วอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง