วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ซอยข้างโรงเรียนบ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 ซอยร้านค้าแม่อุบล ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 สายบ้านนานอนงค์ ถึง อ่างเก็บน้ำยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ซอยภายในหมู่บ้าน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 สายวังกำแพง ถึง หนองอ้อ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ซอยนายสุพรรณ ถึง นายกงวาน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายศาลา SML ถึง ไร่นายสมศรี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว่้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 สายคุ้มน้อย ถึง หินฮาว ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 ซอยที่พักสงฆ์เขาสามพันตา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายบ้านใหม่หนองแดง ถึง ซับปลากั้ง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง