วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ 12 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกำแพง หมู่ 2 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาพวง หมู่ 8 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะเคียน หมู่ 7 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ 6 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ 5 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง