วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
25  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ฝายวังนกคอก่าน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกุดตะเคียน - หินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สายวัดถ้ำสงแคน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สานคุ้มบ้านโคก ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยภายในหมู่บ้าน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายสุริยา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง