วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกุดตะเคียน-ยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายแยกคุ้มร่มเกล้า ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายเขาสามพันตา (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ซอยนายคำตัน ถึงนายล้าน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อหมู่ที่ ๑ ซอยหนองกา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อหมู่ที่ 12 ซอยศาลตาปู่ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายคุ้มร่มเกล้า (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายกรง ? บ้านนายอนุชา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สายทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง