วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินลาด-สามแยกคุ้มบ้านโคก หมู่ที่ 5 บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 สายหนองหม้อทอง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สายสงแคน ถึง หินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 สายหินลาด ถึง หนองกระทุ่ม ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 55 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5010 ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง