วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 ลำห้วยเชียง(ตอนบน) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563