วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างออกแบบ ประมาณการและรับรองโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างออกแบบ ประมาณการและรบรองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ปลาโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง