องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน [ 18 ก.ย. 2564 ]2
2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict ot Interest)ของอบต.ชีบน [ 22 ก.ค. 2564 ]9
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 18 ก.ค. 2564 ]11
4 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด Newborn baby [ 26 มี.ค. 2562 ]15
5 รายงานการจัดขบวนแห่ “นวัตวิถีชีบน” องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ : รายงานโดยนายทรงพล เสลานอก [ 5 ก.พ. 2562 ]18
6 แนวทางการจัดหาพัสดุ [ 1 ก.พ. 2562 ]17
7 คู่มือการปฏิบัตงานสารบรรณ Correspondence [ 24 ก.ย. 2561 ]5
8 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น Local government officials [ 14 ก.ย. 2561 ]17
9 สวัสดิการ Benefits [ 23 ก.ค. 2561 ]8
10 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. Medical fee [ 18 ก.ค. 2561 ]8
 
หน้า 1|2