องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 9 มิ.ย. 2564 ]19
42 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ [ 26 พ.ค. 2564 ]25
43 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 25 พ.ค. 2564 ]21
44 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]13
45 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]22
46 สรุปประเด็นสำคัญการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณียกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ และ ที่ดิน สปก. [ 17 พ.ค. 2564 ]20
47 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]25
48 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]8
49 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]29
50 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]14
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12