องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต.ชีบน [ 25 เม.ย. 2565 ]134
2 คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน [ 18 ก.ย. 2564 ]90
3 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict ot Interest)ของอบต.ชีบน [ 22 ก.ค. 2564 ]95
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 18 ก.ค. 2564 ]141
5 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด Newborn baby [ 26 มี.ค. 2562 ]665
6 รายงานการจัดขบวนแห่ “นวัตวิถีชีบน” องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ : รายงานโดยนายทรงพล เสลานอก [ 5 ก.พ. 2562 ]223
7 แนวทางการจัดหาพัสดุ [ 1 ก.พ. 2562 ]135
8 คู่มือการปฏิบัตงานสารบรรณ Correspondence [ 24 ก.ย. 2561 ]136
9 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น Local government officials [ 14 ก.ย. 2561 ]93
10 สวัสดิการ Benefits [ 23 ก.ค. 2561 ]90
11 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. Medical fee [ 18 ก.ค. 2561 ]132
12 11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! [ 3 พ.ค. 2561 ]145
13 ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น Advancement [ 3 เม.ย. 2561 ]141
14 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) [ 2 เม.ย. 2561 ]141
15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว ID Card [ 2 เม.ย. 2561 ]98
16 การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น Civil servant registration [ 5 มี.ค. 2561 ]103
17 การพิมพ์หนังสือราชการไทย missive [ 7 ก.พ. 2561 ]136
18 การลา Leave [ 9 ม.ค. 2561 ]138
19 แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Insignia [ 4 ม.ค. 2561 ]97
20 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]137