องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 มี.ค. 2567 ]12
2 คู่มือเจ้าหน้าที่ [ 12 มี.ค. 2567 ]20
3 คู่มือการขอยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 6 มี.ค. 2567 ]10
4 แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 7 พ.ย. 2566 ]29
5 คู่มือเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต.ชีบน [ 25 เม.ย. 2565 ]219
6 คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน [ 18 ก.ย. 2564 ]146
7 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict ot Interest)ของอบต.ชีบน [ 22 ก.ค. 2564 ]149
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 18 ก.ค. 2564 ]202
9 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด Newborn baby [ 26 มี.ค. 2562 ]737
10 รายงานการจัดขบวนแห่ “นวัตวิถีชีบน” องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ : รายงานโดยนายทรงพล เสลานอก [ 5 ก.พ. 2562 ]321
11 แนวทางการจัดหาพัสดุ [ 1 ก.พ. 2562 ]207
12 คู่มือการปฏิบัตงานสารบรรณ Correspondence [ 24 ก.ย. 2561 ]225
13 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น Local government officials [ 14 ก.ย. 2561 ]161
14 สวัสดิการ Benefits [ 23 ก.ค. 2561 ]148
15 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. Medical fee [ 18 ก.ค. 2561 ]198
16 11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! [ 3 พ.ค. 2561 ]249
17 ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น Advancement [ 3 เม.ย. 2561 ]207
18 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) [ 2 เม.ย. 2561 ]208
19 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว ID Card [ 2 เม.ย. 2561 ]151
20 การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น Civil servant registration [ 5 มี.ค. 2561 ]163
 
หน้า 1|2