องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก ปัญหาความต้องการในด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสถานที่ทิ้งขยะ ท่อระบายน้ำ หรือรางระบายน้ำ ที่ยังไม่สามารถทำได้ในถนนทุกสาย ไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามปัญหา/ความต้องการในด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบนในปัจจุบันได้ลดลงแล้ว สภาพปัญหาพอสรุปได้ ดังนี้ 1.ถนนบางสายที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง สร้างความลำบากในการสัญจร 2.ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3.ระบบประปายังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ สภาพปัญหาพอสรุปได้ ดังนี้ 1.ประชาชนไม่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน 2.การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่มีน้อยมาก 3.ขาดการส่งเสริมและแนะนำในการประกอบอาชีพ 4.ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 5.ไม่มีตลาดสดขององค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่มีการควบคุมราคาสินค้า ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติด ดื่มสุรา เล่นการพนัน 2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 5. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการดูแลจากบุตรหลาน ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า 6. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิค–19 7. การขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ่ม ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต ด้านการเมืองการบริการ 1. การดำเนินงานในโครงการใหญ่ ๆ ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ 2. ปัญหาการซื้อเสียง 3. ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ปัญหาสังคมระบบอุปถัมภ์โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัวตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล 5. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเชื่องช้า จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. แนวโน้มการเกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมและฉกชิงวิ่งราวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในภาวะ เงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำและมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 2. ปัญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 3. ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาสาธารณภัย 4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุภัย พิบัติต่าง ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย 2.ท่อระบายน้ำในชุมชนอุดตัน เวลาฝนตก น้ำระบายออกไม่ทัน เกิดน้ำท่วมขัง มีกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.ภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดความสวยงาม 4.ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม