องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION) องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นองค์กรที่ให้และจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 2. พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และงานด้านสาธารณสุข 6. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ