องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

1. ระบบประปาหมู่บ้าน        ทั้ง 12 หมู่บ้าน

2.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               ทั้ง 12 หมู่บ้าน

3.มีเส้นทางคมนาคมสัญจรเส้นทางหลักเป็นถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สะดวก