องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

1) โรงเรียนบ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11

3) โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ที่ 4

4) โรงเรียนบ้านสงแคน หมู่ที่ 6

5) โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

6) โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง หมู่ที่ 10

 สถานบริการด้านสาธารณสุข

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกำแพง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางนาดี บ้านยางนาดี หมูที่ 10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1) วัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

2) วัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

3) วัดหนองกระทุ่มไพรวัลย์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

4) วัดหินลาด บ้านหินลาด หมู่ที่ 4

5) สำนักสงฆ์บ้านยางนาดี บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5

6) วัดถ้ำสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6

7) วัดกุดตะเคียน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

8) วัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

9) สำนักสงฆ์เขาท่างอย บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

10) สำนักสงฆ์บ้านใหม่หนองแดง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9

11) วัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

12) วัดเพิกใหญ่คงคาคีรีเขต บ้านสงแคน หมู่ที่ 6