องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
- ประชากรในตำบลชีบน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย เพาะปลูกผักสวนครัว เช่น ฟักทอง มะเขือเทศ มะละกอ และรับจ้างทั่วไป ตามลำดับ