องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 099-6290104
นางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1526869
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ  - ว่าง - นายขันติ เตมินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 098-0971499

โทร. 096-8273201
นางวิไลลักษณ์ จิตอ่อง นางสาวนัฏฐาพร จานแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 082-5936261 โทร. 064-5898286