องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป เพิ่มเติม

หมู่บ้านและประชากร

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหนองอ้อ

บ้านวังกำแพง

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหินลาด

บ้านยางนาดี

บ้านสงแคน

บ้านกุดตะเคียน

บ้านโนนนาพวง

บ้านใหม่หนองแดง

บ้านยางนาดี

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหนองอ้อ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔๓

๑๖๙

๑๓๖

๙๗

๑๓๖

๑๓๘

๖๔

๒๕๕

๑๐๒

๑๙๗

๑๓๒

๑๒๗

๒๕๐

๓๒๕

๒๒๒

๑๗๖

๒๐๓

๒๓๕

๑๐๕

๕๐๑

๑๔๔

๓๒๐

๒๗๖

๒๕๒

๒๓๖

๓๓๗

๒๔๗

๑๖๔

๑๘๒

๒๐๙

๘๑

๔๗๒

๑๔๔

๓๐๗

๒๖๐

๒๔๘

๔๘๖

๖๖๒

๔๖๙

๓๔๐

๓๘๕

๔๔๔

๑๘๖

๙๗๓

๒๘๘

๖๒๑

๕๓๖

๕๐๐

รวม

๑๒ หมู่

,๖๙๖

,๐๐๙

,๘๘๑

,๘๙๐