องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิไลลักษณ์ จิตอ่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ  
        
นางสาวรวิกานต์  ถาบุญเรียง นางสาววจีรัตน์  ยาตรี
นางสาวสำรอง  ชูณรงค์
ครู ครู ครู

 

นางบานเย็น  เฝดสูงเนิน
 
นางสาววาสนา  ทองแย้ม
ครู  
ครู

นางสุมาลิน  ขำเขว้า

นางสาววิภารัตน์  พลรัตน์
นางสาวณฐมน  เงินมาก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก