องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
กองช่าง

นายขันติ เตมินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 นายประดิษฐ์ พิไลพันธ์
-ว่าง-
-ว่าง-
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายคาวี  เฉลียวชาติ
นายบรรพต ชื่นสบาย 
 
คนงานประจำสถานีสูบน้ำ
 คนงานประจำสถานีสูบน้ำ