องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
กองคลัง


 - ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรัตนา ศิริชาติ
นายเรียบ บึงอ้อ
นายมงคล ทวงลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้วาที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา คาดสนิท


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน     และบัญชี