องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สำนักปลัด

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฐพงษ์ หิริโอตัปปะ นางสาววริษา  ใสแสง
นางสาวชญาภา  เย็นวัฒนา
พันจ่าเอกเทวฤทธิ์  จอกเงิน
นิติกร ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 

นางสาวสุภาพร  งามคม
นางสาวจตุพร  วรรณมาตย์
นางกัลยา  หาญมนต์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายสมปอง  แววตะคุ
นางสาวปุญญาพัฒน์  ขาลเขว้า
นายประยงค์  แคเขว้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักการภารโรง
 
 
นายสมิง  พรหมประสงค์
นายวิชัย  ทวงลี
นายเลื่อน  เลี้ยงพรหม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถจัดเก็บขยะ
พนักขับรถบรรทุกน้ำ
นายสหราม  จันทร์พิมพ์ นายถนอม  พิไลกุล
นายประคอง  แววตะคุ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
นางอุลัย  พันธ์สูงเนิน
นายประกอบ  พันธ์สูงเนิน
นายอายุวัต   เมตตามิตร
คนครัว
คนสวน
คนงานทั่วไป