องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสนั่น  ใสแสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0817602973

นายจรุง  แววตะคุ จ่าเอกชัยชุมพล ทองแย้ม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0918747130
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0996290104นางดอย  ลุนชัย นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ นายปรีชา  วงศ์จักษุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร 0828702998
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร 0933123193
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร 0936257978นายบัญชา อินาวัง นายสมรัก สิมมามิตร นายวาริน  วุ้นชีลอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร 0990067565
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร .................
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร 0850247302นางพรประภา  ดนตรี นางจำปี  ขาลสันเทียะ นายบุญทัน  แววตะคุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 0810759887
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร..............................
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร 0646722753
นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร 0625322213