องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเมธา  คุ้มหมู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
โทร  0981043722


นายสงัด  เศษจัตุรัส
นางมะณิดา  สินธุชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
โทร 0970263207
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
โทร 0895841746

นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
โทร 0645476438