องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ-สกุล+
นายสุวิทย์  หาญใจ
  ตำแหน่ง+ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th

 
  ชื่อ-สกุล+ นายสุวิทย์  หาญใจ

ตำแหน่ง+ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
   
  ชื่อ-สกุล+ นางสาวอชิรญาณ์  พันธ์สูงเนิน
  ตำแหน่ง+ องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

างทองแดง คนดอน

  ตำแหน่ง+  หัวหน้าส่วนการคลัง
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

ายทิพย์เนตร ผ่อนตาม

  ตำแหน่ง+
ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

-ว่าง-

  ตำแหน่ง+
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

-ว่าง-

  ตำแหน่ง+
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th