องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มอบหมายให้นายวิษณุชัย นามหนองอ้อ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนางสาวนัฏฐาพร จานแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม นางสาววาริษา ใสแสง นักทรัพยากรบุคคล นางสาวชญาภา เย็นวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายธณากรณ์ สมภูมิ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวกฤษณา คนฉลาด ปลัดอำเภอบ้านเขว้า โดยได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สำรวจโครงสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยราย นางสลิต สุทธิสาย และให้ความช่วยเหลือราย นางบุญมา พรมรินทร์ ในการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-27
2024-02-19