องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗


ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพิจารณารายงานแผนการรับ-จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น   18  คน ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  11 คน

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-27
2024-02-19