องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


ติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ติดตั้งบ่ดักไขมันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08