องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชีบน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันตัวเอง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน