องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลชีบน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อขอเสนอโครงการ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน