องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์ไข้เลือดออก บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5และ 10


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ร่วมกับ รพ.สต.ยางนาดี และ อสม. เดินรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 และ 10