องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


การติดตามและประเมินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ อำเภอบ้านเขว้า


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เข้ารับการติดตามและประเมินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ อำเภอบ้านเขว้า โดยมีนายทรงศร วงศ์พรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ พร้อมคณะ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน