องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2563  ในเขตตำบลชีบน