องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (Local Performance Assessment : LPA)


>>>28/06/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (Local Performance Assessment : LPA)