องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  นำโดย  จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  รวมทั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment) LPA  ประจำปี  2560