องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการทำบุญวันวิสาขบูชา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558


            ด้วยอำเภอบ้านเขว้า  ได้จัดทำโครงการทำบุญวันวิสาขบูชา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2558  ณ  วัดโคกสว่างบ้านยางนาดี  หมู่ที่  10  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณื  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย  ให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สายามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุ  ๕  รอบ