องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2558


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน  "แชลเลนจ์เดย์"  ประจำปี  2558  ซึ่งจะต้องดำเนินการโครงการในวันพุธที่  27  พฤษภาคม  2558  พร้อมกันทั่วประเทศ  โดยร่วมลงชื่อในบัตรลงคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อรวบรวมเป็นสถิติของอำเภอบ้านเขว้า