องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชีบน


               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาการด้านสังคม  จิตใจของเด็ก  และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้กับผู้ปกครองของเด็กเล็กในการเตรียมการเรียนการสอน