วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายบ้านพ่อสมคิด ถึง หนองกระทุ่ม (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายการเวก ถึงพ่อจันทร์ โยธารักษ์ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายคุ้มร่มเกล้า (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 ซอยป่าช้าบ้านใหม่หนองแดง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.51-002 สายบ้านวังกำแพง-บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 บ้านวังกำแพง ตำบลชีบน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.51-001 สายบ้านสงแคน-บ้านยางนาดี หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน ตำบลชีบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 สายหน้าวัดป่า ถึง นานายน้อย ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 สายซอยบ้านนายสมบูรณ์ ถึง นายสำราญ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 สายอุทกวิทยา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกุดตะเคียน ? หินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง