องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์- พันธกิจ
วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพด้านการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนด้านการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
พันธกิจ
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลชีบน สามารถกำหนด พันธกิจ หรือภารกิจหลักในประเด็นสำคัญได้ ๖ ประการ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในตำบล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก