องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์- พันธกิจ
วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพด้านการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนด้านการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
พันธกิจ
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลชีบน สามารถกำหนด พันธกิจ หรือภารกิจหลักในประเด็นสำคัญได้ ๖ ประการ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในตำบล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก