องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

นโยบายการบริหารงาน
 

นโยบายการบริหารงาน
๑.๔ นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
ด้านเศรษฐกิจ
๑.สนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในตำบล
๒. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลและหมู่บ้าน
๒.ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนมาก
ที่สุด
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
๒. จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน