องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

นโยบายการบริหารงาน
 

นโยบายการบริหารงาน
๑.๔ นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
ด้านเศรษฐกิจ
๑.สนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในตำบล
๒. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลและหมู่บ้าน
๒.ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนมาก
ที่สุด
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
๒. จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน