องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางวิไลลักษณ์ จิตอ่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  นายทรงพล  เสลานอก  
  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติงาน  
นางสาวรวิกานต์  ถาบุญเรือง นางสาววจีรัตน์  ยาตรี
นางสาวสำรอง  ชูณรงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางบานเย็น  เฝดสูงเนิน
นางสาววาสนา  ทองแย้ม
นางสาววิภารัตน์  พลรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสุมาลิน  ขำเขว้า
นางสาวณฐมน  เงินมาก
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก