องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

สำนักปลัด
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาววริษา  ใสแสง
นายณัฐพงษ์ หิริโอตัปปะ
นายนฤเบศ ป้องขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 

นายชาตรี  จานแสน
นางสาวจตุพร  วรรณมาตย์
นางกัลยา  หาญมนต์
พนักงานวิทยุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  
 
 
 
 
นายสมปอง  แววตะคุ
นายทศพล  ผายแผ่
นายสหราม  จันทร์พิมพ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานเก็บขยะ
 


 
 นายถนอม  พิไลกุล
นายวิชัย  ทวงลี
นางอุลัย  พันธ์สูงเนิน
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานขับรถเก็บขยะ
คนครัว

นายปิยวุฒิ  บึงอ้อ
นายประยงค์  แคเขว้า
คนสวน
นักการภารโรง