องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

สำนักปลัด
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาววริษา  ใสแสง
นายณัฐพงษ์ หิริโอตัปปะ
นายนฤเบศ ป้องขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 

นายชาตรี  จานแสน
นางสาวจตุพร  วรรณมาตย์
นางกัลยา  หาญมนต์
พนักงานวิทยุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  
 
 
 
 
นายสมปอง  แววตะคุ
นายทศพล  ผายแผ่
นายสหราม  จันทร์พิมพ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานเก็บขยะ
 


 
 นายถนอม  พิไลกุล
นายวิชัย  ทวงลี
นางอุลัย  พันธ์สูงเนิน
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานขับรถเก็บขยะ
คนครัว

นายปิยวุฒิ  บึงอ้อ
นายประยงค์  แคเขว้า
คนสวน
นักการภารโรง