องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

 

หัตถกรรม-จักสาน/ทอผ้าขาวม้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากไหม ด้ายโทเร เป็นผ้าขาวม้า สำหรับเป็นผ้าเช็ดตัว/เช็ดหน้านำด้ายมาปั่นและย้อมสีตามที่ต้องการ นำด้ายที่ย้อมสีแล้วแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งทำเครือและอีกส่วนหนึ่งเป็นด้ายสำหรับทอ ทำการทอด้วยมือโดยใช้กี่พื้นบ้านหรือกี่กระตุก

 

   
 

 ผ้าไหมมัดหมี่

                หัตถกรรม-ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่