องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

 

หัตถกรรม-จักสาน/ทอผ้าขาวม้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากไหม ด้ายโทเร เป็นผ้าขาวม้า สำหรับเป็นผ้าเช็ดตัว/เช็ดหน้านำด้ายมาปั่นและย้อมสีตามที่ต้องการ นำด้ายที่ย้อมสีแล้วแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งทำเครือและอีกส่วนหนึ่งเป็นด้ายสำหรับทอ ทำการทอด้วยมือโดยใช้กี่พื้นบ้านหรือกี่กระตุก

 

   
 

 ผ้าไหมมัดหมี่

                หัตถกรรม-ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่