องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

1) โรงเรียนบ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11

3) โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ที่ 4

4) โรงเรียนบ้านสงแคน หมู่ที่ 6

5) โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

6) โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง หมู่ที่ 10

 สถานบริการด้านสาธารณสุข

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกำแพง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางนาดี บ้านยางนาดี หมูที่ 10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1) วัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

2) วัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

3) วัดหนองกระทุ่มไพรวัลย์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

4) วัดหินลาด บ้านหินลาด หมู่ที่ 4

5) สำนักสงฆ์บ้านยางนาดี บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5

6) วัดถ้ำสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6

7) วัดกุดตะเคียน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

8) วัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

9) สำนักสงฆ์เขาท่างอย บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

10) สำนักสงฆ์บ้านใหม่หนองแดง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9

11) วัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

12) วัดเพิกใหญ่คงคาคีรีเขต บ้านสงแคน หมู่ที่ 6