องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

1) โรงเรียนบ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11

3) โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ที่ 4

4) โรงเรียนบ้านสงแคน หมู่ที่ 6

5) โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

6) โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง หมู่ที่ 10

 สถานบริการด้านสาธารณสุข

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกำแพง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางนาดี บ้านยางนาดี หมูที่ 10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1) วัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

2) วัดจำปาทอง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

3) วัดหนองกระทุ่มไพรวัลย์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

4) วัดหินลาด บ้านหินลาด หมู่ที่ 4

5) สำนักสงฆ์บ้านยางนาดี บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5

6) วัดถ้ำสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6

7) วัดกุดตะเคียน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7

8) วัดโนนนาพวง บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

9) สำนักสงฆ์เขาท่างอย บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8

10) สำนักสงฆ์บ้านใหม่หนองแดง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9

11) วัดโคกสว่าง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10

12) วัดเพิกใหญ่คงคาคีรีเขต บ้านสงแคน หมู่ที่ 6