องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง

สภาพทั่วไป
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป เพิ่มเติม

หมู่บ้านและประชากร

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหนองอ้อ

บ้านวังกำแพง

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหินลาด

บ้านยางนาดี

บ้านสงแคน

บ้านกุดตะเคียน

บ้านโนนนาพวง

บ้านใหม่หนองแดง

บ้านยางนาดี

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหนองอ้อ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔๓

๑๖๙

๑๓๖

๙๗

๑๓๖

๑๓๘

๖๔

๒๕๕

๑๐๒

๑๙๗

๑๓๒

๑๒๗

๒๕๐

๓๒๕

๒๒๒

๑๗๖

๒๐๓

๒๓๕

๑๐๕

๕๐๑

๑๔๔

๓๒๐

๒๗๖

๒๕๒

๒๓๖

๓๓๗

๒๔๗

๑๖๔

๑๘๒

๒๐๙

๘๑

๔๗๒

๑๔๔

๓๐๗

๒๖๐

๒๔๘

๔๘๖

๖๖๒

๔๖๙

๓๔๐

๓๘๕

๔๔๔

๑๘๖

๙๗๓

๒๘๘

๖๒๑

๕๓๖

๕๐๐

รวม

๑๒ หมู่

,๖๙๖

,๐๐๙

,๘๘๑

,๘๙๐