องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

สภาพทั่วไป
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป เพิ่มเติม

หมู่บ้านและประชากร

หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหนองอ้อ

บ้านวังกำแพง

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหินลาด

บ้านยางนาดี

บ้านสงแคน

บ้านกุดตะเคียน

บ้านโนนนาพวง

บ้านใหม่หนองแดง

บ้านยางนาดี

บ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหนองอ้อ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔๓

๑๖๙

๑๓๖

๙๗

๑๓๖

๑๓๘

๖๔

๒๕๕

๑๐๒

๑๙๗

๑๓๒

๑๒๗

๒๕๐

๓๒๕

๒๒๒

๑๗๖

๒๐๓

๒๓๕

๑๐๕

๕๐๑

๑๔๔

๓๒๐

๒๗๖

๒๕๒

๒๓๖

๓๓๗

๒๔๗

๑๖๔

๑๘๒

๒๐๙

๘๑

๔๗๒

๑๔๔

๓๐๗

๒๖๐

๒๔๘

๔๘๖

๖๖๒

๔๖๙

๓๔๐

๓๘๕

๔๔๔

๑๘๖

๙๗๓

๒๘๘

๖๒๑

๕๓๖

๕๐๐

รวม

๑๒ หมู่

,๖๙๖

,๐๐๙

,๘๘๑

,๘๙๐