องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายลิตร์ วงค์ผ่อง ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน